***درمان حیوان بیمار:


مرحوم کفعمی در مصباح خود آورده است: اگر سوره نور را در طشت بنویسند و آن را با آب بشویند و

حیوان بیمار از آن بنوشد و کمی از آن آب بر حیوان بپاشند بهبود می یابد.


 


منبع :المصباح کفعمی، ص456