***دعا برای رفع درد:


 ابـراهیم بن عبدالحمید از مردى حدیث کند که گوید: خدمت امام صادق علیه السلام رفتم و از دردیکه داشتم


بوى شکایت کردم (و براى رفع آن از آنحضرت علیه السلام چاره اى خـواسـتـم  فـرمـود: بگو: ((بسم الله 


و دست بر آن موضع درد بکش و بگو:


 


أَعـُوذُ بـِعـِزَّةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِجَلَالِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بـِعَظَمَةِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِجَمْعِ اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِرَسُولِ


اللَّهِ وَ أَعُوذُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا أَحْذَرُ وَ مـِنْ شـَرِّ مـَا أَخـَافُ عَلَى نَفْسِی


 


و آنرا هفت بار بگو، گوید: من اینکار را کردم و خداوند ببرکت آن دعا درد را از من برد.


 


منبع : اصول کافی ج 4 ص 353