هر کس در وقت خواب سه مرتبه این جمله را بگوید مثل آن است که هزار رکعت نماز خوانده باشد در آن شب . 

 

یفعل اللّه ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته . 

 

 

 

.