گویند به جهت رفع کرم و ملخ (آیه الکرسى ) را بنویسند و بر چهار گوشه باغ فرو برند مفید است .