گویند در شدائد و سختیها و در مهمات عظیمه قرائت (آیه الکرسى ) دوازده مرتبه نافع است و تخلف ندارد.