خیابان رهایی

۱۸آبان
حضرت خاتم الانبیاء صلى اللّه علیه و آله به اصحاب صفه در زمانى که از تنگدستى خویش شکایت کردند این دعا را تعلیم ایشان فرمود که دائم بخوانند، غنى خواهند شد:

اللهم رب السموات السبع و رب العرش العظیم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر.