هر که این دو اسم الهى را بنویسد و با خود دارد و بر خواندنش مداومت نماید قوت و نیروى او زیاده شود و اگر بنویسد و بر ران خود ببندد، از پیاده رفتن وانماند.

یا قوى و یا قائم