در حدیث است به جهت وارد شدن به بازار این دعا را بخواند در ظاهر و باطن به او بدى نخواهد رسید.

اللهم انى اسالک من خیرها و خیر اهلها و اعوذبک من شرها و من شره اهلها.