حضرت صادق علیه السلام : کسى که او را بى خوابى عارض شود و خوابش نبرد این دعا را بخواند.

سبحان اللّه ذى الشان دائم السلطان کل یوم هو فى شان .