از ابى درداء از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله براى خدا هشت اسم است که در ساق عرش و قلب خورشید و در بهشت و درخت طوبى نوشته شده ، هر کس ‍ قبل از دعا بگوید مستجاب شود.

یا دائم ، یا حى ، یا وتر، یا فرد، یا احد، یا قوى ، یا قدیم یا قادر.