چنانچه این آیه را بخواند، نخواهد ترسید اگر چه در میان جانوران بایستد و عدد خواندن آیه مبارکه 32 مرتبه است که در حین حرکت بخواند.

الا ان اولیاء اللّه لاخوف علیهم و لا هم یحزنون .