گویند هر که در روز چهارشنبه آیه 22 سوره حشر را هفتاد بار بخواند بر اهالى علم و قلم فائق آید و فتوحات از براى او دست بدهد و حوائج او بر آورده شود و غنى و مکرم گردد. ان شاء اللّه .

هو اللّه الذى لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم .

مجرب است