جهت آرامش قلب این آیه را دائم بخواند 

(الا بذکر اللّه تطمئن القلوب )

یعنى باشید به ذکر و یاد خدا مى آراید قلبها را.