مرحوم سمنانی می گوید : آمده که هر کس آیه الکرسی را هفت روز هنگام طلوع صبح قبل از آن که با کسی حرف بزند رو به قبله 
11 مرتبه بخواند و در بین دو عین (یشفع و عنده ) محبت کسی را قصد و نیت نماید البته آن شخص دوست او گردد و مجرب است
( هم برای کسی است که قهر کرده باشد و هم برای شروع دوستی)

منهاج العارفین
🌷🌷🌷🌷🌷🌷