گویند به جهت اطلاع بر حال مستقبل ( آینده ) در نیمه شب وضو ساخته و دو رکعت نماز


کند و بعد از نماز سه مرتبه صلوات بفرستد و رو به قبله هر یک از چهار اسم را صد بار بخواند


و در مصلی ( محل نماز خواندن ) بخوابد آنچه مطلوب باشد در خواب بیند ان شاء الله


 

یا هادی اِهْدِنی


یا علیم عَلِّمْنی


یا خبیر اِخْبِرْنی


یا مُبَیِّنْ بَیِّنْ لی


 

منبع : گوهر شب چراغ ج 2 ص 6