سوره حمد را 3 بار بخوانید و استغفار را 125 بار یا هادی یا مهدی یا لطیف یا خبیر اهدنی و ارنی فی منامی ما یکون من أمر کذا و کذا بحق اسمک اللطیف الخبیر السریع القریب المجیب و 25 بار این را و من آیاته أن تقوم السماء إلى تخرجون به تعداد 7 بار در هنگام خواب پاکیزه بوده خواهید دید. شک نکنید.