ه جهت هر حاجت مجرب است چهار رکعت نماز بخواند. به یک سلام رکعت اول بعد از حمد 100 مرتبه 
(و افوض امرى الى اللّه )

در رکعت دوم 100 مرتبه 
(نصر من اللّه و فتح قریب )

و در رکعت سوم بعد از حمد 100 مرتبه 
(الا الى اللّه تصیر الامور)

و در رکعت چهارم بعد از حمد 100 مرتبه 
(انا فتحنا لک فتحا مبینا) 

و بعد از سلام قبل از حرف زدن با کسى 100 مرتبه 
(استغفر اللّه ربى و اتوب الیه )

و بعد سر به سجده بگذارد و حاجتش را بخواهد.