دعای مجرب سر درد

برای سردرد نوشته بر تخم مرغ (بهتر تخم مرغ رسمی واز مرغ سیاه)بعد در کیسه ای،که صاحب سردرد دوخته(بهتراز لباس صاحب سردردکیسه را دوخته) تخم مرغ را گذاشته و از جایی اویزان کند.

روی تخم مرغ بنویسد:

بسم الله الرحمن الرحیم
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله هو هو هو هو هو هو هو له له له له له له له و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ف ب ف

بجای ف ب ف اسم صاحب سردرد و مادرش نوشته شود.

 

بعد از نوشتن بهیچ وجه تخم مرغ را زمین نگذارد داخل کیسه گذاشته و اویزان کنید