در ساعت حرکت از وطنش سه مرتبه در گوش راست و سه مرتبه در گوش چپ بخواند امید است که بسلامت به وطن خود برگردد: 

 

اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم ان الذى فرض علیک القرآن لرادک الى معادفا اللّه خیر حافظا و هو ارحم الراحمین . 

 

 

 

.