در کتاب سرالمکتوم مى خوانیم : بعد از سه روز روزه گرفتن ، آیه زیر را نوشته در میان شیشه قرار داده در زمینى دفن کند زبان دشمنش بسته مى شود، و اگر بخواهد باز کند باید آیه را بیرون آورد.

یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان .