هرکس هفت مرتبه، آیه ۷ از سوره ممتحنه را قرائت کند، و نزد فردی برود، حتما محبوب آن فرد خواهد شد.
این آیه به صورت زیر می باشد:
«عسی ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتهم منهم موده و اله قدیر، و الله غفور رحیم»
بهتر است آیه را بر کف دست خود بخواند و دست را به صورت خود بمالد.