گویند هر که سجده بیست و یک مرتبه 
(یا ذالجلال و الاکرام )

بگوید و حاجت بخواهد، روا مى شود. ان شاء اللّه .