ایه جهت محبت و دوستی : اگر کسی امتحان کرد و نشد…

البته باید نیت حلال و حضور دل داشته باشد

این ایه ها را بعد از نماز جمعه 100 بار بخوانید .

وان یریدوا ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذىایدک بنصره والمومنین والف بین قلوبهم لو انفقت مافى الارض ... تاعزیز حکیم . ایه ها ازسوره انفال