هر که این اسم را هر روز 77 بار بخواند حق تعالی فهم و حفظ او را بیفزاید و بزرگ گردد و دشمنان وی مقهور گردد و اگر هر روز 121 بار بخواند محرم اسرار گردد   یا عَلیمَ تَعَلَّمتَ بِالعلمَ و العِلمَ فی عِلمِ عِلمِکَ یا عَلیمَ       منبع : کونوز الاسرار …