اگر خواهی نزد مردم عزیز باشی موقع بیرون آمدن از خانه این ذکر را دوازده مرتبه


بخواند و به خود بدمد بسیار مجرب است


 


یا عَزیزُ ذُو العِزَّ وَ الاِقتدارِ اَعِزَّنِی


 


 منبع : دو هزار دستور العمل مجرب ص 308